Privacy Policy

ท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ abcbookstore.net และยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซค์ท่านยอมรับเงื่อนไขของ abcbookstore.net และทาง abcbookstore.net จะขอปฏิเสธความรับผิดชอบ ในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์ abcbookstore.net แห่งนี้

ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของ abcbookstore.net ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้ คัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก abcbookstore.net เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆในเว็บไซต์นี้อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าของโดย abcbookstore.net หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตรับรองนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

หากมีลิงค์ในเว็บไซต์ของ abcbookstore.net ที่ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นจากผู้ดูแลเว็บไซต์ abcbookstore.net ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานลิงค์ภายนอกไม่ว่ากรณีใด

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ abcbookstore.net แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ตัวเลข ภาพกราฟิกและอื่น ๆ ในเว็บไซต์ abcbookstore.net และข้อความตอบสนองอัตโนมัติอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ abcbookstore.net จะไม่รับผิดชอบสำหรับการผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว ซึ่งเว็บไซต์ abcbookstore.net นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยสุจริตของทางเจ้าของเอง โดยไม่มีตัวแทนหรือการรับประกันใดๆทั้งทางตรงหรือโดยนัยถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกระทำการใดๆ โปรดติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์ abcbookstore.net แห่งนี้ได้ที่ หน้าติดต่อเรา เพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลเพิ่ม

ท่านตกลงยินยอมให้ abcbookstore.net ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำอันเกิดจากข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ abcbookstore.net ของท่าน

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ abcbookstore.net เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มหากเกิดกรณีพิพาท